Βίζα διέλευσης

 

Βίζα διέλευσης

 

Είναι σημαντικό

Κανονική βίζα διέλευσης μίας εισόδου χορηγείται σε Έλληνες πολίτες, πολίτες άλλων χωρών και ανιθαγενείςγια την είσοδο με σκοπό τη διέλευση διαμέσου της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για διάρκεια 10 ημερών (με οδικό μεταφορικό μέσο ή τρένο) ή για 3 ημέρες (με αεροπορικό μέσο), βάσει έγκυρων ταξιδιωτικών εισιτηρίων για την είσοδο στη Ρωσική Ομοσπονδία και για την έξοδο από αυτήν, και της ισχύουσας βίζας για την είσοδο στο γειτονικό κράτος κατά τη διαδρομή ταξιδιού, ή της βίζας για το κράτος προορισμού, ή του διαβατηρίου του κράτους αυτού.

Η βίζα διέλευσης χορηγείται σε αλλοδαπό πολίτη, ο οποίος ταξιδεύει διαμέσου της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κατευθυνόμενος προς το κράτος προορισμού με επιβατικό ή φορτηγό αυτοκίνητο, για χρονικό διάστημα που χρειάζεται για το ταξίδι με την πιο σύντομη διαδρομή (όχι περισσότερο όμως από 10 ημέρες). Η διάρκεια ισχύος βίζας σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται  με βάση την εκτιμώμενη ημερήσια χιλιομετρική απόσταση κάλυψης των 500 χλμ.

Η διάρκεια ισχύος της βίζας διέλευσης δύο εισόδων δεν δύναται να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός πολίτης επιθυμεί να περάσει από το έδαφος της Ρωσίας με προορισμό μια τρίτη χώρα και μετά να επιστρέψει επίσης διαμέσου Ρωσίας μετά από χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός, τότε πρέπει να εκδώσει βίζα διέλευσης μίας εισόδου και να απευθυνθεί για την έκδοση της δεύτερης βίζας διέλευσης στο ρωσικό προξενείο στη χώρα του αρχικού προορισμού του αλλοδαπού πολίτη.

Ο αλλοδαπός πολίτης, ο οποίος πραγματοποιεί πτήση, χωρίς ανταποκρίσεις, με αεροπορικό μέσο πάνω από την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν χρειάζεται βίζα διέλευσης.

Ο αλλοδαπός πολίτης, ο οποίος πραγματοποιεί πτήση με αεροσκάφος των διεθνών αερογραμμών με ανταπόκριση στο ίδιο αεροδρόμιο στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας με αυτό της άφιξης για μετεπιβίβαση (υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο αεροδρόμιο διαθέτει ειδική ζώνη διέλευσης) και  είναι κάτοχος των προβλεπόμενων εγγράφων για την είσοδό του στο κράτος προορισμού καθώς και του αεροπορικού εισιτηρίου του με επιβεβαιωμένη ημερομηνία αναχώρησης από το αεροδρόμιο μετεπιβίβασης στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας εντός 24 ωρών από τη στιγμή της άφιξης σε αυτό, δεν χρειάζεται βίζα διέλευσης.

Η έκδοση βίζας διέλευση είναι υποχρεωτική σε περίπτωση εξόδου από την ειδική ζώνη διέλευσης. 

Προσοχή! Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιατρικής περίθαλψης πρέπει να περιέχει τα εξής:

 1. ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου;
 2. αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου;
 3. ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ασφαλισμένου;
 4. στοιχεία του ασφαλιστή;
 5. Η διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου πρέπει να καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα παραμονής στην επικράτεια της Ρωσίας σε περίπτωση αίτησης για βίζα μίας εισόδου ή δύο εισόδων, και να καλύπτει το χρονικό διάστημα του πρώτου ταξιδιού σε περίπτωση έκδοσης βίζας πολλαπλών εισόδων;
 6. Κατάλογος ιατρικών και ιατρό-μεταφορικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και του επαναπατρισμού σορού;
 7. περιοχή κάλυψηςπαγκόσμια ή Ρωσική ΟμοσπονδίαΕυρώπη συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας);
 8. υπογραφή του ασφαλιστή.

Δεν λαμβάνονται προς εξέταση τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, οι επιστολές – βεβαιώσεις, που δεν περιέχουν τα ανωτέρω αναφερόμενα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία.Απλές βεβαιώσειςασφαλιστικών εταιρειών, παρόλο που μπορεί να είναι σε ειδικάέντυπα και να φέρουν τις σφραγίδες της ασφαλιστικής εταιρείας δεν θα γίνονται δεκτές.

Απαραίτητα έγγραφα

Για την έκδοση της κανονικής βίζας διέλευσης μίας εισόδου ή δύο εισόδων πρέπει να προσκομισθούν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Έγκυρα ταξιδιωτικά εισιτήρια για είσοδο στη Ρωσική Ομοσπονδία και έξοδο από αυτήν;

 2. Βίζα για είσοδο στο γειτονικό της Ρωσικής Ομοσπονδίας κράτος κατά τη διαδρομή του ταξιδιού, ή βίζα του κράτους προορισμού, ή διαβατήριο του κράτους αυτού, ή δικαιολογημένο αίτημα με έγγραφα, δια των οποίων βεβαιώνεται η επιτακτική ανάγκη ενδιάμεσης στάσης, εάν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από τις διεθνείς συμβάσεις. Η προσκόμιση βίζας δεν απαιτείται για τους πολίτες των χωρών, που έχουν δικαίωμα για είσοδο χωρίς βίζα στο γειτονικό με τη Ρωσία κράτος ή  στο κράτος προορισμού, σύμφωνα με τις υφιστάμενες μεταξύ αυτών διμερείς συμβάσεις;

 3. Διαβατήριο, εντός του οποίου υπάρχουν τουλάχιστον 2 κενές σελίδες για επικόλληση βίζας, και το οποίο ισχύει για τουλάχιστον 6 μήνες μετά τη λήξη της βίζας;

 4. Αίτηση – ερωτηματολόγιο για βίζα, που συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα visa.kdmid.ruεκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα αυτοπροσώπως.
  (Κατά την επιλογή του τόπου υποβολής των δικαιολογητικών είναι απαραίτητο να αναφέρετε το Κέντρο έκδοσης βίζας, στο οποίο σχεδιάζετε να υποβάλετε τα δικαιολογητικά)

 5. Έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 3,5 x 4,5 εκ. σε φωτεινό φόντο, με σαφή απεικόνιση του προσώπου ανφάς, χωρίς γυαλιά με σκοτεινούς φακούς και χωρίς κάλυμμα κεφαλής (με εξαίρεση τους πολίτες, οι οποίοι για εθνικούς ή θρησκευτικούς λόγους απεικονίζονται με κάλυμμα κεφαλής και στη φωτογραφία του διαβατηρίου τους);

 6. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιατρικής περίθαλψης, το οποίο ισχύει στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και καλύπτει την περίοδο ισχύος της βίζας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που βασίζονται στην αμοιβαιότητα.

Προσοχή! Η Προξενική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά για έκδοση βίζας, να σας καλέσει για προσωπική συνέντευξη ή να αυξήσει το χρόνο, που απαιτείται για την έκδοση βίζας.

Η καταβολή των προξενικών τελών και της αμοιβής του Κέντρου μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα στο Κέντρο έκδοσης βίζας.

Τιμοκατάλογος

Για τους  Έλληνες πολίτες και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χρόνος εξέτασης Προξενικά τέλη για τις εκτελούμενες πράξεις Αμοιβή υπηρεσίας
(συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ)
Βίζα μίας ,δύο εισόδων     
έως 10 εργάσιμες ημέρες 35 € 40 €
έως 5 εργάσιμες ημέρες 70 € 40 €
Σε περίπτωση που το ποσό του προξενικού τέλους και της αμοιβής υπηρεσίας υπερβαίνει τα 500 € η πληρωμή πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση μετρητών (τραπεζικά στοιχεία).

Προσοχή! Εάν είστε ανιθαγενείς ή δεν είστε υπήκοος της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλούμε, διευκρινήστε το κόστος της θεώρησης σας στον υπάλληλο του τηλεφωνικού κέντρου (Επικοινωνία) του Ρώσικου κέντρου θεωρήσεων.

Το κόστος και ο χρόνος έκδοσης των θεωρήσεων για πολίτες άλλων χωρών και ανιθαγενείς υπολογίζονται σύμφωνα με τον «Τιμοκατάλογο για την τέλεση των προξενικών ενεργειών, που εισπράττονται από την Προξενική Αρχή της Ρώσικης Ομοσπονδίας».

"Βίζα All inclusive"

"Βίζα All inclusive"

Ταχυδρομική υπηρεσία

Ταχυδρομική υπηρεσία