Ιδιωτική βίζα

 

Ιδιωτική βίζα

 

Είναι σημαντικό

Κανονική ιδιωτική βίζα χορηγείται σε Έλληνες πολίτες, πολίτες άλλων χωρών και ανιθαγενείςγια είσοδο στην ΡωσικήΟμοσπονδία, με σκοπό την ιδιωτική επίσκεψη, με βάση:

 1. Πρόσκληση για είσοδο στη Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία συντάσσεται από την Ομοσπονδιακή Μεταναστευτική Υπηρεσία, βάσει αίτησης υπηκόου της Ρώσικης Ομοσπονδίας ή αλλοδαπού πολίτη που έχει άδεια διαμονής στη Ρωσία ή νομικού προσώπου;
 2. Γραπτή αίτηση, πολίτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας απευθυνόμενη προς το Διευθυντή της Προξενικής Αρχής, στην οποία αναφέρεται κοινό ταξίδι στη Ρωσία με τα μέλη της οικογένειάς του, που είναι αλλοδαποί πολίτες;
 3. Νομικά επικυρωμένη γραπτή αίτηση πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμένει νόμιμα στην Ρώσικη Ομοσπονδία και καλεί τους κοντινούς συγγενείς του/της.

Η κανονική ιδιωτική βίζα μπορεί επίσης να χορηγηθεί, λόγω της επιβεβλημένης εισόδου στη Ρωσική Ομοσπονδία, για επείγουσα θεραπεία ή για λόγους σοβαρής ασθένειας ή θανάτου κοντινού συγγενικού προσώπου, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης έγγραφης βεβαίωσης περί της ανάγκης για επείγουσα θεραπεία, ή περί σοβαρής ασθένειας ή θανάτου συγγενή πρώτου βαθμού.

Η ιδιωτική βίζα εκδίδεται για διάρκεια έως 90 ημέρες  και μπορεί να είναι μίας εισόδου ή δύο εισόδων.

Προσοχή! Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιατρικής περίθαλψης πρέπει να περιέχει τα εξής:

 1. ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου;
 2. αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου;
 3. ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ασφαλισμένου;
 4. στοιχεία του ασφαλιστή;
 5. Η διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου πρέπει να καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα παραμονής στην επικράτεια της Ρωσίας σε περίπτωση αίτησης για βίζα μίας εισόδου ή δύο εισόδων, και να καλύπτει το χρονικό διάστημα του πρώτου ταξιδιού σε περίπτωση έκδοσης βίζας πολλαπλών εισόδων;
 6. Κατάλογος ιατρικών και ιατρό-μεταφορικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και του επαναπατρισμού σορού;
 7. περιοχή κάλυψηςπαγκόσμια ή Ρωσική ΟμοσπονδίαΕυρώπη συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας);
 8. υπογραφή του ασφαλιστή.

Δεν λαμβάνονται προς εξέταση τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, οι επιστολές – βεβαιώσεις, που δεν περιέχουν τα ανωτέρω αναφερόμενα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία.Απλές βεβαιώσειςασφαλιστικών εταιρειών, παρόλο που μπορεί να είναι σε ειδικάέντυπα και να φέρουν τις σφραγίδες της ασφαλιστικής εταιρείας δεν θα γίνονται δεκτές.

Ειδικές περιπτώσεις

Για τα πρόσωπα, τα οποία επισκέπτονται στρατιωτικούς και αστικούς τάφους, πρέπει να προσκομισθούν  τα εξής δικαιολογητικά (*Σύμφωνα με τη Σύμβαση, που έχει υπογραφεί και έχει τεθεί σε ισχύ μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «Περί απλοποίησης έκδοσης βίζας σε πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και Ε.Ε.»):

 • Πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου, δια του οποίου βεβαιώνεται το γεγονός της ύπαρξης του τάφου. Το έγγραφο αυτό, πρέπει να έχει εκδοθεί, από τις αρμόδιες ρωσικές αρχές ή από την οργάνωση «Ερυθρός Σταυρός»,
 • Πρωτότυπο ή αντίγραφο του εγγράφου, δια του οποίου βεβαιώνεται η συγγένεια (συγγενείς πρώτου βαθμού*) μεταξύ του αιτούντος και του θανόντος. *Συγγενείς πρώτου βαθμού θεωρούνται: γονείς, παιδιά, εγγόνια, σύζυγοι, γιαγιάδες, παππούδες, αδέρφια.
 • Στα πρόσωπα, που επισκέπτονται στρατιωτικούς ή αστικούς τάφους, συνήθως εκδίδονται βραχυπρόθεσμες ιδιωτικές θεωρήσεις εισόδου διάρκειας έως 14 ημερών.

Για επείγουσα θεραπεία ή λόγω σοβαρής ασθένειας ή θανάτου κοντινού συγγενικού προσώπου, λόγω του επιβεβλημένου της εισόδου στη Ρωσική Ομοσπονδία, σε αλλοδαπό πολίτη, μπορεί να εκδοθεί κανονική ιδιωτική βίζα, βάσει της σχετικής αποφάσεως του Πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή του Γενικού Προξένου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ύστερα από έγγραφη αίτηση του αλλοδαπού πολίτη.

Στην αίτηση επισυνάπτονται και τα εξής δικαιολογητικά:

 • έγγραφη βεβαίωση ρωσικού θεραπευτικού ιδρύματος, στο επίσημο έντυπο του εν λόγω ιδρύματος (και επικυρωμένο με τη σφραγίδα του) για την ανάγκη παροχής επειγόντων ιατρικών βοηθειών και περίθαλψης, επείγουσας εισαγωγής για νοσηλεία σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή επείγουσας εξέτασης, ή σοβαρής ασθένειας του επισκεπτόμενου προσώπου, που χρήζει συνεχούς φροντίδας,
 • ή πιστοποιητικό (ληξιαρχική πράξη) θανάτου του κοντινού συγγενικού προσώπου του αιτούντος (Ως κοντινοί θεωρούνται οι εξής συγγενείς: σύζυγοι, παιδιά, αδέρφια, γονείς, συμπεριλαμβανομένων και των γονέων του συζύγου ή της συζύγου (δηλ. πεθερικά), εάν ένας από τους συζύγους αποτελεί πρόσωπο-συνοδό,
 • ή διεθνές τηλεγράφημα για το θάνατο του πολίτη, επικυρωμένο από τον αρμόδιο υπάλληλο του ταχυδρομείου,
 • έγγραφο, από το οποίο πιστοποιείται η κοντινή συγγένεια του αιτούντος και του επισκεπτόμενου προσώπου, ή η κοντινή συγγένεια του αιτούντος και του θανόντος.

Απαραίτητα έγγραφα

Για την έκδοση της κανονικής ιδιωτικής βίζας μίας εισόδου ή δύο  εισόδων πρέπει να προσκομισθούν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Πρόσκληση για είσοδο στη Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία συντάσσεται από την Ομοσπονδιακή Μεταναστευτική Υπηρεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας; Έιτε
 2. Γραπτή αίτηση πολίτη της Ρωσικής Ομοσπονδίας απευθυνόμενη προς το Διευθυντή της Προξενικής Αρχής, στην οποία αναφέρεται ότι, συνοδεύεται κατά την είσοδό του / της στη Ρωσία από τα μέλη της οικογένειάς του / της, τον σύζυγό της (την σύζυγό του) ή τα ανήλικα τέκνα του/ της, που είναι αλλοδαποί πολίτες; Έιτε
 3. Επικυρωμένη από συμβολαιογράφο γραπτή αίτηση από πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμένει νόμιμα στην Ρώσικη Ομοσπονδία και προσκαλεί τους κοντινούς του συγγενείς*- σύζυγοι, τέκνα, γονείς ,παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια. Η νομιμότητα της παραμονής του προσκαλούντος ατόμου είναι απαραίτητο να επιβεβαιωθεί, συνοδευτικά με την αίτηση, με φωτοτυπίες των εγγράφων που αποσαφηνίζουν το είδος της, όπως άδεια διαμονής , άδεια προσωρινής παραμονής, εκπαιδευτική ή εργασιακή θεώρηση;

  *Ως επιβεβαίωση του βαθμού της συγγένειας προσκομίζονται φωτοτυπίες των αντίστοιχων πιστοποιητικών γάμου ή ανάλογων εγγράφων, που εκδίδονται ως τέτοια σε αλλοδαπά κράτη. Σε περίπτωση αίτησης παππούδων, γιαγιάδων, εγγονών- φωτοτυπίες των δύο αντίστοιχων πιστοποιητικών γάμου ή ανάλογων εγγράφων, που εκδίδονται ως τέτοια σε αλλοδαπά κράτη και επιβεβαιώνουν την συγγένεια α' βαθμού μεταξύ των προαναφερθέντων προσώπων).

 4. Επικυρωμένη από συμβολαιογράφο γραπτή αίτηση από πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμένει νόμιμα στην Ρώσικη Ομοσπονδία και προσκαλεί τους κοντινούς του συγγενείς-  σύζυγοι, τέκνα, γονείς ,παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια. Η νομιμότητα της παραμονής του προσκαλούντος ατόμου είναι απαραίτητο να επιβεβαιωθεί, συνοδευτικά με την αίτηση, με φωτοτυπίες των εγγράφων που αποσαφηνίζουν το είδος της, όπως άδεια διαμονής , άδεια προσωρινής παραμονής, εκπαιδευτική ή εργασιακή θεώρηση;

 5. Αίτηση – ερωτηματολόγιο για βίζα, που συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα visa.kdmid.ruεκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα αυτοπροσώπως;
  (Κατά την επιλογή του τόπου υποβολής των δικαιολογητικών είναι απαραίτητο να αναφέρετε το Κέντρο έκδοσης βίζας, στο οποίο σχεδιάζετε να υποβάλετε τα δικαιολογητικά)

 6. Έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 3,5 x 4,5 εκ. σε φωτεινό φόντο, με σαφή απεικόνιση του προσώπου ανφάς, χωρίς γυαλιά με σκοτεινούς φακούς και χωρίς κάλυμμα κεφαλής (με εξαίρεση τους πολίτες, οι οποίοι για εθνικούς ή θρησκευτικούς λόγους απεικονίζονται με κάλυμμα κεφαλής και στη φωτογραφία του διαβατηρίου τους);

 7. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιατρικής περίθαλψης, το οποίο ισχύει στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και καλύπτει την περίοδο ισχύος της βίζας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που βασίζονται στην αμοιβαιότητα.

Προσοχή! Η Προξενική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά για έκδοση βίζας, να σας καλέσει για προσωπική συνέντευξη ή να αυξήσει το χρόνο, που απαιτείται για την έκδοση βίζας.

Η καταβολή των προξενικών τελών και της αμοιβής του Κέντρου μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα στο Κέντρο έκδοσης βίζας.

Δώστε προσοχή! Εάν  δεν είστε υπήκοος της Ελλάδας  πρέπει επίσης συμπληρωματικά να προσκομίσετε:

 1. άδεια για συνεχή  διαμονή στην  Ελλάδα  διάρκειας άνω των 90 ημερών για υπηκόους των  παρακάτω  χωρών:  Αλβανία, Μπαχρέιν,  Βενεζουέλα,  Αϊτή , Αίγυπτο , Ιρλανδία,  Λεσότο, Λιβύη,  Μακεδονία, Μάλι, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία,  Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν,  Δημοκρατία της Κορέας,  Σαουδική Αραβία,  Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας,  Σιέρα Λεόνε,  Ισημερινή Γουινέα,   Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής,  Ιαπωνία.

Ανάλογα με την εθνική νομοθεσία ως  αποδεικτικό έγγραφο για συνεχή διαμονή  στην Ελλάδα άνω των 90 ημερών μπορεί να θεωρηθεί  η  εκπαιδευτική θεώρηση ή η θεώρηση εργασίας, η άδεια εργασίας, , η άδεια προσωρινής διαμονής , η άδεια προσωρινής παραμονής και ούτω καθεξής.

 1. Άδεια μόνιμης διαμονής  στην Ελλάδα ή άλλο παρόμοιο έγγραφο για υπηκόους των  παρακάτω  χωρών: Αλγερία,  Αγκόλα,  Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές,  Βιετνάμ,  Γεωργία, Ινδία,  Ιράκ, Ιράν,  Κίνα, Βόρεια Κορέα,  Νεπάλ,  Νιγηρία,  Πακιστάν,  Ρουάντα,  Συρία ,  Σομαλία, Τσαντ,  Σρι Λάνκα,  Αιθιοπία.

Τιμοκατάλογος

Για τους  Έλληνες πολίτες και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χρόνος εξέτασης Προξενικά τέλη για τις εκτελούμενες πράξεις Αμοιβή υπηρεσίας
(συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ)
έως 10 εργάσιμες ημέρες 35 € 45 €
έως 5 εργάσιμες ημέρες 70 € 45 €
Σε περίπτωση που το ποσό του προξενικού τέλους και της αμοιβής υπηρεσίας υπερβαίνει τα 500 € η πληρωμή πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση μετρητών (τραπεζικά στοιχεία).

Βάσει της Συμφωνίας μεταξύ της Ρώσικης Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απλοποίηση στην έκδοση θεωρήσεων υπηκόων της Ρώσικης Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,σε πολλές περιπτώσεις εξαρτώμενες από την κατηγορία των αιτούντων και από τον σκοπό του ταξιδιού μπορείτε να απαλλαχτείτε από την πληρωμή των προξενικών τελών για την έκδοση ιδιωτικής θεώρησης.

Προσοχή! Εάν είστε ανιθαγενείς ή δεν είστε υπήκοος της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλούμε, διευκρινήστε το κόστος της θεώρησης σας στον υπάλληλο του τηλεφωνικού κέντρου (Επικοινωνία) του Ρώσικου κέντρου θεωρήσεων.

Το κόστος και ο χρόνος έκδοσης των θεωρήσεων για πολίτες άλλων χωρών και ανιθαγενείς υπολογίζονται σύμφωνα με τον «Τιμοκατάλογο για την τέλεση των προξενικών ενεργειών, που εισπράττονται από την Προξενική Αρχή της Ρώσικης Ομοσπονδίας».


Μεταφορά ή επαναφορά θεώρησης ανεξαρτήτως υπηκοότητας

Προξενικά τέλη για τις εκτελούμενες πράξεις Αμοιβή υπηρεσίας
(συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ)
34.92 € 45 €


Προσοχή!
Πριν την υποβολή των εγγράφων για μεταφορά ή επαναφορά θεώρησης, παρακαλούμε, ενημερωθείτε από τον υπάλληλο του τηλεφωνικού κέντρου (Επικοινωνία) του Ρώσικου κέντρου θεωρήσεων σχετικά με την διαδικασία, την λίστα των εγγράφων, καθώς και τους χρόνους εξέτασης.

"Βίζα All inclusive"

"Βίζα All inclusive"

Ταχυδρομική υπηρεσία

Ταχυδρομική υπηρεσία