Δήλωση

Δήλωση περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων

Η Εταιρεία εγγυάται την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των αιτούντων κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων για το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής, το ατομικό και το οικογενειακό απόρρητο, την τήρηση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η Εταιρεία λαμβάνει προσωπικά δεδομένα, τα οποία παρέχονται οικειοθελώς από τον αιτούντα, και τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη υπηρεσιών διεκπεραίωσης και επεξεργασίας εγγράφων, με σκοπό να διαβιβασθούν προς εξέταση από την προξενική αρχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Κατά τον προσδιορισμό του όγκου και του περιεχομένου των προσωπικών δεδομένων η Εταιρεία καθοδηγείται από τη λογική αναγκαιότητα, καθώς και από τους σκοπούς της επεξεργασίας τους με βάση την εθνική νομοθεσία περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.    

Υποκείμενο - κάτοχος προσωπικών δεδομένων: είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο αναγνωρίζεται ή μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, μέσω των προσωπικών δεδομένων.  

Προσωπικά δεδομένα: είναι κάθε πληροφορία, η οποία έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το φυσικό πρόσωπο, το οποίο αναγνωρίζεται ή μπορεί να αναγνωριστεί (υποκείμενο-κάτοχος προσωπικών δεδομένων).

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη συγκατάθεση του Υποκειμένου-κατόχου των προσωπικών δεδομένων, ή μέσω άλλου νομίμου τρόπου. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο για τους σκοπούς, που σχετίζονται με την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών διεκπεραίωσης και επεξεργασίας εγγράφων, με σκοπό να διαβιβασθούν προς εξέταση από την προξενική αρχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Απαγορεύεται κάθε είδους επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, η οποία θα ήταν ασυμβίβαστη με τους σκοπούς της συλλογής των προσωπικών δεδομένων.

Ως επεξεργασία προσωπικών δεδομένων νοείται κάθε ενέργεια (πράξη) ή σύνολο ενεργειών (πράξεων) που εκτελούνται με τα προσωπικά δεδομένα με τη χρήση  μηχανογραφικών μέσων ή χωρίς τη χρήση των μέσων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι: συλλογή, καταγραφή, συστηματοποίηση, συσσώρευση, αποθήκευση, εξακρίβωση (ανανέωση, μεταβολή), χρήση, διαβίβαση, αποπροσωποποίηση, μπλοκάρισμα, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Ο χρόνος φύλαξης των προσωπικών δεδομένων ορίζεται από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των ληφθέντων προσωπικών δεδομένων αποτελεί υποχρεωτικό κανόνα για την Εταιρεία.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού  η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα ρυθμίζεται αυστηρά, προστατεύεται από τα σύγχρονα τεχνικά μέσα και προγράμματα από κάθε παράνομη ή τυχαία πρόσβαση σε αυτά, διαγραφή, μεταβολή, μπλοκάρισμα,  αντιγραφή, προσκόμιση, διάδοση προσωπικών δεδομένων, καθώς και από άλλες παράνομες πράξεις.

Η Εταιρεία εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων και υποχρεούται να αποτρέπει τη διάδοσή τους χωρίς τη σχετική συγκατάθεση του Υποκειμένου-κατόχου των προσωπικών δεδομένων.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα

Τα προσωπικά δεδομένα δύναται να διαβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που έχουν σχέση με την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών με συγκατάθεση του Υποκειμένου-κατόχου των προσωπικών δεδομένων.

Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται από την Εταιρεία με τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, χωρίς να διαβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν σχέση με την παροχή υπηρεσιών που ζητάει το Υποκείμενο-κάτοχος των   προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία, με τη συγκατάθεση του Υποκειμένου-κατόχου των  προσωπικών δεδομένων, αναθέσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε άλλο πρόσωπο με βάση την μεταξύ τους σύμβαση, τότε την ευθύνη για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων φέρει η Εταιρεία.

Παρουσίαση πληροφοριών για τα προσωπικά δεδομένα

Κατόπιν προσωπικής αίτησης του ιδίου του αιτούντος η Εταιρεία μπορεί να του παρουσιάσει τις πληροφορίες σχετικά με όλα τα προσωπικά δεδομένα του, τα οποία αυτή διαθέτει. Αποκλείεται κάθε παρουσίαση προσωπικών δεδομένων κατόπιν αιτήσεων των νομίμων εκπροσώπων ή των πληρεξουσίων του Υποκειμένου-κατόχου των προσωπικών δεδομένων.